Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

Op alle overeenkomsten met haar afnemers zijn tevens exclusief van toepassing deze Algemene Contractvoorwaarden; afwijkingen daarvan, danwel andere voorwaarden, door haar afnemers bedongen, gelden niet, tenzij alsdan slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Profore Golf & Business zijn aanvaard.

ACCEPTATIE

Alle orders zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Acceptatie door afnemers van Profore Golf & Business wordt steeds geacht te zijn geschied zonder enig voorbehoud of nadere conditie. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie in rekening worden gebracht.

OPDRACHTBEVESTIGING

Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor Profore Golf & Business slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Profore Golf & Business heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelilk voor schade die direkt danwel indirekt uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan. De omvang van de verplichtingen van Profore Golf & Business worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging. De afnemer wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel te hebben geaccepteerd indien niet binnen 7 dagen na dagtekening schriftelijk bezwaren daartegen ter kennis zijn gebracht van Profore Golf & Business.

BETALING

Betaling van de overeengekomen prijs dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden door overschrijving op een van de rekeningen van Profore Golf & Business, 50% van het faktuurbedrag bij opdracht en 50% binnen 8 dagen na faktuurdatum, zonder compensatie of korting. Profore Golf & Business is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. Profore Golf & Business is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. De eigendom der goederen blijft aan Profore Golf & Business en gaat eerst over op de afnemer op de dag waarop de afnemer de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zaak van de geleverde goederen, inclusief voorgaande leveringen, zal hebben voldaan.

TE LATE BETALING

In geval van te late betaling is de afnemer wegens overschrijding van de krediet-termijn een bedrag verschuldigd gelijk aan 2% van het verschuldigde bedrag. Te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum.

VERZUIM

Ingeval van te late betaling of indien de afnemer anderszins in gebreke is, is Profore Golf & Business gerechtigd, zonder eerst rechtsmaatregelen te nemen,verdere leveranties of werkzaamheden op te schorten. In dat geval worden al haar vorderingen op de afnemers – uit welken hoofde dan ook – onmiddeilijk opeisbaar en is de afnemer verplicht Profore Golf & Business al het verschuldigde te betalen.

INCASSOKOSTEN

Alle kosten ontstaan uit of verbandhoudende met het door Profore Golf & Business geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de met de afnemer gesloten overeenkomst van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verbandhoudende met de buitengerechtelijke inning van enige niet – tijdig of niet – geheel betaalde factuurbedragen of uit enig andere hoofde, komen, zonder dat terzake enige aanzegging, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de afnemer, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, een en ander met een minimum van € 1.000.- per keer. De in de boeken van Profore Golf & Business voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs van de afnemer.

PRIJZEN

Tenzij uitdrukkelijk anders opgegeven gelden de prijzen exclusief omzetbelasting, rechten en vervoerskosten. De door Profore Golf & Business bevestigde priizen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van contracteren geldende kosten, zoals die van verzekering, vracht en vervoer. Profore Golf & Business behoudt zich het recht voor om verhoging van deze kosten of andere prijsverhogingen, zoals bijvoorbeeld verhoging van fabrieksprijzen, valuta, lonen, belastingen, of andere heffingen aan de afnemer door te berekenen.

VERZENDING VAN HET UITGEVOERDE WERK

Bij franco leveringen wordt steeds de goedkoopste wijze van verzenden gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen, Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de afnemer.

VERZENDINSTRUCTIES

lngeval Profore Golf & Business van haar afnemers te laat of onvoldoende instructies of medewerking krijgt voor de aflevering van de goederen, is Profore Golf & Business gerechtigd om alle daardoor veroorzaakte kosten aan de afnemer in rekening te brengen en een redelijke naleveringstermijn aan te houden, dan wel de overeenkomst als ontbonden aan te merken of de goederen elders op te slaan en te verzekeren, alles voor rekening en risico van de afnemer.

VERVOERSRISICO VOOR HET UITGEVOERDE WERK

Het aannemen der goederen door de vervoerder,zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Profore Golf & Business, tenzij door haar schuld veroorzaakt. De goederen reizen voor risico van de afnemer zowel bij franco als bij niet-franco leveringen, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

LEVERINGSTERMIJNEN

Profore Golf & Business bepaalt haar leveringstermijnen op basis van de haar bekende feiten en omstandigheden en tracht deze zo goed mogelijk aan te houden. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer echter nimmer het recht op schadevergoeding en/of ontbinding en/of het recht ontvangst of betaling te weigeren. Profore Golf & Business is is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren.

OVERMACHT

Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart of andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieprodukten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganistaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-leveringen van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Profore Golf & Business door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en halffabrikaten), welke de normale bedrijfsgang storen en uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaat Profore Golf & Business van net nakomen van de leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de afnemer uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interessen kan doen gelden. In geval van overmacht zal Profore Golf & Business daarvan onvermeld mededeling doen aan de afnemer, zal de afnemer na ontvangst van deze mededeling gedurende acht (8) dagen het recht hebben schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Profore Golf & Business af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde deel van de order.

WIJZIGING EN ANNULERING

lngeval een opdracht wordt gewijzigd, behoudt Profore Golf & Business zich het recht voor de daardoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen en nieuwe leveringstermijnen vast te stellen. Indien Profore Golf & Business een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is Profore Golf & Business gerechtigd de afnemer alle gemaakte kosten in rekening te brengen inclusief z.g. ‘overhead’-kosten, alsmede afhankelijk van de reeds door Profore Golf & Business aangegane verplichtingen een proportioneel deel van de overeengekomen prijs. Alsnog door de afnemer, na het verstrekken van de opdracht, verlangde wijzigingen en de uitvoering daarvan, moeten door de afnemer tijdig en schriftelijk aan Profore Golf & Business ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de afnemer. Veranderingen welke vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen. Indien de afnemer de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Profore Golf & Business alle met net oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en, indien Profore Golf & Business dat verkiest, voor de uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Profore Golf & Business in hear calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

AANSPRAKELIJKHEID EN RECLAMES

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering accoord te hebben bevonden. Aan de termijn van 8 dagen zal de opdrachtgever niet worden gehouden, indien de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak op Profore Golf & Business kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik genomen, be- of verwerkt, respektievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd. De aansprakelijkheid van Profore Golf & Business als leverancier uit hoofde van enig overeengekomen leverantie is beperkt tot een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval, in redelijke verhouding staat tot:

a.het factuurbedrag en, bij gebreke van dien, de grafische waarde van de overeengekomen prestatie;

b.bij levering in termijnen – het factuurbedrag c.q. de grafische waarde van de desbetreffende prestaties.

Gebreken bij een deel van de geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag Profore Golf & Business als leverancier, voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren, tenzij kan worden aangetoond, dat de daardoor ontstane vertraging en/of transportkosten voor de opdrachtgever grote nadelen met zich mee zou brengen.

Profore Golf & Business is verantwoordelijk noch voor de fouten in modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door Profore Golf & Business ( als leverancier ) overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

ACCEPTATIE

Tenzij anders is overeengekomen, is de afnemer verplicht de uitgevoerde order direkt na gereedkoming in ontvangst te nemen. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Profore Golf & Business worden opgeslagen, dan zal Profore Golf & Business de opslagkosten aan de afnemer in rekening brengen. Indien, bij overeengekomen levering tussen partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering tussen partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd voor afname van het in totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal bestelde niet binnen een half jaar na de eerste levering is afgenomen, heeft Profore Golf & Business – naar keuze – het recht om het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding als bepaald in het hoofdstuk Wijziging en Annulering.

AFWIJKINGEN

Geringe afwijkingen bij kleurendruk ( hetzij tampondruk, zeefdruk, offset- en foliedruk of anderszins ) kunnen geen reden tot afkeuring zijn. Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.

Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, materiaalsoort, satinage, laminaat of laklaag, stand etc. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering van de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen, er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT EN REPRODUCTIERECHT

Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van de door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij Profore Golf & Business in en buiten rechte van alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Het auteursrecht van door Profore Golf & Business ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, modellen e.d. blijft bij haar berusten, ook wanneer de opdrachtgever al een order op heeft geplaatst. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als hierboven bedoeld, dan wordt dit na een maand op rekening gesteld, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij Profore Golf & Business blijft. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.

ALGEMEEN

Op alle overeenkomsten en onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen daaruit voortvloeiende, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem. lndien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen Profore Golf & Business en de afnemer nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen, dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zou zijn vereist, op het tijdstip, waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Neem contact met ons op: 033-432 78 32 of via e-mail: offerte@profore.com

Winkelwagen